JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 9.25 ratti hessonite (gomed)