JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 9.25 ratti emerald stone (panna)