JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.25 ratti Blue Sapphire(neelam)