JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.25 carat Blue Sapphire(neelam)