JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 9.00 ratti yellow sapphire (pukhraj )