JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.00 ratti yellow sapphire(pukhraj)