JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 9.00 ratti emerald stone (panna)