JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 9.00 ratti blue sapphire (neelam)