JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.00 carat Blue Sapphire(neelam)