JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone 8.25 ratti blue sapphire (neelam)