JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 8.50 ratti yellow sapphire (pukhraj )