JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 8.50 ratti pearl (moti)