JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 8.50 ratti opal (fire opal)