JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 8.50 ratti Blue Sapphire(neelam)