JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 8.50 ratti blue sapphire (neelam)