JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 8.50 carat yellow sapphire(pukhraj)