JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 8.44 ratti yellow sapphire(pukhraj)