JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 8.44 ratti Blue Sapphire(neelam)