JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 8.44 carat Blue Sapphire(neelam)