JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 8.25 ratti yellow sapphire(pukhraj)