JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 8.25 ratti opal (fire opal)