JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 8.25 ratti hessonite (gomed)