JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 8.25 ratti Blue Sapphire(neelam)