JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone 8.25 carat yellow sapphire(pukhraj) silver pendant