JAIPURGEMSTONE

JAIPUR GEMSTONE 8.25 Carat Sapphire-Yellow