JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 8.25 carat Blue Sapphire(neelam)