JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 8.00 ratti yellow sapphire(pukhraj)