JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 8.00 ratti yellow sapphire (pukhraj)