JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 8.00 ratti emerald stone (panna)