JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 8.00 ratti Blue Sapphire(neelam)