JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 8.00 carat Blue Sapphire(neelam)