JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 7.50 ratti yellow sapphire (pukhraj)