JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 7.50 ratti pearl (moti)