JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.50 ratti Blue Sapphire(neelam)