JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 7.50 ratti blue sapphire (neelam)