JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.50 carat Blue Sapphire(neelam)