JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.5 -Ratti IGLI White Sapphire Precious Gemstone