JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.5 -Ratti IGLI White Coral Precious Gemstone