JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.5 -Ratti IGL&I White Coral Precious Gemstone