JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.44 ratti yellow sapphire(pukhraj)