JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.44 carat Blue Sapphire(neelam)