JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.25 ratti yellow sapphire(pukhraj)