JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.25 ratti Yellow Sapphire (pukhraj)