JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 7.25 ratti yellow sapphire (pukhraj)