JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 7.25 ratti pearl (moti)