JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.25 ratti Natural Yellow Sapphire Pukhraj Stone