JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.25 ratti natural Blue Sapphire stone (neelam)