JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.25 -Ratti IGL&I Yellow Yellow Sapphire (Pukhraj) Precious Gemstone