JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 7.25 ratti hessonite (gomed)