JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 7.25 ratti emerald stone (panna)